درس پژوهی

 

اقدام پژوهی

درس پژوهی نقطه عزیمت عمل است

 

اقدام پژوهی عزیمت تئوری و عمل

هدف درس پژوهی، پرورش حرفه‌ای معلم است

 

هدف اقدام پژوهی ، انجام پژوهش در حین عمل


 

درس پژوهی

 

اقدام پژوهی

درس پژوهی نقطه عزیمت عمل است

 

اقدام پژوهی عزیمت تئوری و عمل

هدف درس پژوهی، پرورش حرفه‌ای معلم است

 

هدف اقدام پژوهی ، انجام پژوهش در حین عمل

ماهیت درس پژوهی بازاندیشی (تفكر ) است

 

ماهیت اقدام پژوهی تفسیر داده ها

بهسازی كلاس درس

 

بهسازی فرآیند آموزش و نتیجه بهتر

درس پژوهی فقط در كلاس و مدرسه قابل اجرا است

 

 

اقدام پژوهی‌در‌همه‌جا ،هر سازمانی قابل اجرا است

درس‌پژوهی‌بیشتر ارگانیك‌و كمتر سیستماتیك است

 

 

اقدام پژوهی  بیشتر سیستماتیك است

درس پژوهی خیلی جزئی و محدود است

 

 

اقدام پژوهی گسترده است

درس پژوهی گروهی (تیمی ) است

 

 

اقدام پژوهی فردی هم می‌شود اجرا شود

درس پژوهی‌یا طرح درس وراهنمایی‌عمل‌خاصی است

 

 

راهنمایی عمل خاصی ندارد

تاكید بر غنی سازی فرآیند آموزش و یادگیری است

 

 

شناخت مسأله و بهسازی عمل درمدرسه و سازمان‌های مختلف مورد توجه است

برنامه درسی مورد توجه است

 

 

شناخت مسأله وكاربرد یافته درمحل كار، مورد توجه است

درس پژوهی مبتنی بر برنامه درسی است

 

 

اقدام پژوهی به برنامه درسی، كاری ندارد

 

هدف اساسی یادگیری معلم است

 

 

هدف‌عمده‌شناسایی و حل كاربرد‌آن در عمل‌است