کتاب درس پژوهی ( چیستی ؟ چرایی ؟ چگونگی ؟ )

پژوهشکده تعلیم و تربیتی عباس زادگان ( مشهد )

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی / نوبت چاپ اول 1390

شما در این کتاب این مطالب و عناوین را مطالعه خواهید نمود:

فصل اول : درس پژوهی چیست ؟ / تاریخچه ؟ / تعریف / مراحل اجرای درس پژوهی / تفاوت اقدام پژوهی با درس پژوهی

عناصر درس پژوهی

فصل دوم : چرایی؟ / اهداف درس پژوهی / انواع اهداف در درس پژوهی / اثرات درس پژوهی.

فصل سوم : چگونگی ؟/ مهارت های ضروری درس پژوهی / بیان چارچوب کلی درس پژوهی / چگونه درس پژوهی در مدرسه انجام می شود؟ / نکاتی در مورد تدوین گزارش.