منطقه ۱۳ شهر تهران 

یکی از مناطق شهری تهران است. این منطقه از شمال به خیابان دماوند، از شرق به بزرگراه بسیج، از جنوب به خیابان پیروزی و از غرب به خیابان هفده شهریور محدود می شود.

 محلات این منطقه شامل شهید اسدی، صفا، زاهدگیلانی، اشراقی، دهقان، نیروی هوایی، پیروزی، حافظیه، امامت، شورا، آشتیانی، زینبیه و سرخه حصار می باشد.

 

ابتــــدایی دختـــرانهابتــــدایی پســرانه
راهنمــایی دختـــرانهراهنمـــایی پســرانه
دبیرستان و هنرستان های دخترانه
دبیرستان و هنرستان های پسرانه